"அவர்களுக்கு முன்னிருப்பதையும், அவர்களுக்குப் பின்னால் இருப்பதையும் அவன் நன்கறிவான்; ஆனால் அவர்கள் அதை(த் தங்கள்) கல்வியறிவு கொண்டு சூழ்ந்தறிய மாட்டார்கள்."(அல் குர் ஆன் 20:110)


வேலைவாய்ப்பு
உங்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய தகுதிவாய்ந்த ஆள் தேவையா? அல்லது உங்களுக்கு தகுதியான வேலை தேவையா இலவசமாக நமது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து தகவல்கள் பெற்றிடுங்கள்
மாணவர்களே உங்களுடைய கேள்விகளையும், பிரச்சினைகளையும் தெரிவிக்க இங்கே சொடுக்கவும்
வேலை வாய்ப்பு
Become a Member of Tntjsw.net and find the right job. Submit your resume now, Free!
Create your Account
  * Username:
Please register using your current email address
  * Password:
  *Confirm Password:
Contact Details
 
  * Email Address:
  * State:   Country:
  * City:
 
  * Contact Numbers: - -
  Current Location:
Current Professional Details Start building your profile with tntjsw.net
  * Total Experience:    
      
    Indian Rupees US Dollars
 
 
 
Education Details
 
 
 
  Diploma Cource


Upload Resume Please upload a detailed resume
 
Supported Formats: doc, docx, rtf. Max file size: 300 Kb
   
Mailer and Privacy Settings
   
Resume Services e-Mails
Resume Services Calls/SMS
Important Notifications from tntjsw.com
   
I have read and understood and agree to the Terms and Conditions governing the use of tntjsw.com.
   
   
நிகழ்ச்சிகள்
TNTJ Student Wing Design by askarnice@yahoo.co.in